Nieuwsbrief 3/2022

Beste leden van Wereldkoor Diepenveen,

We repeteren alweer sinds eind januari 2022. Het is goed te merken dat we de
coronaperikelen proberen achter ons te laten en fantastisch om te zien hoe enthousiast
iedereen weer aan het zingen is. Dus is het ook weer tijd voor actie vanuit de werkgroep.

Daarom willen wij jullie graag bijpraten over een aantal punten:

– We maken sinds mei weer gebruik van 1 zaal en we hebben, na diverse verzoeken,
besloten dat we een pauze hebben met koffie of thee. Veel leden vinden het even
bijpraten tijdens de repetities waardevol. Hiervoor hebben we de contributie niet
verhoogd en worden deze consumpties tot eind juni betaald uit onze reserves.
– Als we ook vanaf september koffie of thee in de pauze willen gebruiken zal de
contributie van 150 euro (vòor de coronaperiode) verhoogd gaan worden. Hier zullen
we het nog met de leden over hebben.
– We gaan òverleggen met Ruurdtje over een coachingmiddag en eventuele andere
activiteiten. Als jullie hiervoor ideeën hebben dan horen wij dat graag.
– Zoals eerder aangegeven, vervalt vanaf september 2022 de mogelijkheid om
donateur te zijn.
– Het bestuur van het Kulturhus vraagt ons om een contactpersoon aan te wijzen
richting de bedrijfshulpverlener van het Kulturhus. Deze komt in actie bij calamiteiten
(brand, ongelukken). Jaco Remmelink is de eerstaangewezen persoon en bij
afwezigheid neemt Ton den Duijf of Ruurdtje van den Berg dit waar.
– Met de komst van Paul Ganzevles in de Werkgroep hebben we de taken opnieuw
verdeeld. Paul is voorzitter van de Werkgroep en regelt o.a. de vergaderdata met de
agenda. Ook organiseert hij de vakantie- en kerstborrels. Lamberthe zorgt o.a. voor
de ledenadministratie, de contacten met het Kulturhus en heeft de taak van
penningmeester. Anna doet de verslaglegging van onze vergaderingen en Jaco zorgt
o.a. voor de PR, nieuwsbrieven en de coachingmiddag. Goed dat we de taken kunnen
verdelen.
– De feestcommissie gaat zich weer beraden hoe en wanneer we het uitgestelde
lustrumfeest kunnen vieren.
– Per 1 mei hebben we 40 leden en dus ruimte voor nieuwe leden (maximaal 45).
– Op de website staan de ledenlijst en het smoelenboek op de afgeschermde pagina.
Hiervoor moet je, let op, zelf een wachtwoord aanmaken. Het kooroptreden met het
Diepenveen lied op de bewonersavond ‘Dorpsvisie Diepenveen 2030‘in maart, staat
onder Nieuws. Dus kijk daar eens naar.
Tot zover. Vragen over deze punten kunnen natuurlijk altijd worden gesteld.

Blijf gezond en blijf enthousiast zingen!

Hartelijke groet,
Werkgroep Wereldkoor Diepenveen, Anna, Lamberthe, Paul en Jaco

NB Kijk ook op onze website: www.wereldkoordiepenveen.n